Všeobecné obchodní podmínky (VOP) Holiday Home AG pro pronajímatele

(dále „Holiday Home“)

Část I – Určení pojmů
Následující, tučně uvedené, pojmy nabývají při používání a výkladu zprostředkovatelské smlouvy mezi Holiday Home a pronajímatelem (dále “Zprostředkovatelská smlouva“) jakož i v rámci spolupráce s Holiday Home významy uvedené v těchto Všeobecných obchodních podmínkách.

Aktuálnost údajů
Trvalá povinnost pronajímatele objektu udržovat u své nabídky v Portálu neustále aktuální a kompletní údaje odpovídající skutečnosti a dostupnosti objektu, tyto pravidelně kontrolovat a aktualizovat. Údaje, které jsou k dispozici v Portálu, slouží ke zprostředkování rezervace prostřednictvím Holiday Home. Za správnost a úplnost všech údajů odpovídá výhradně pronajímatel.

Daně
Všechny případné daně, jako DPH, daň z obratu, daň za ubytování, turistická nebo jiná návštěvnická daň, nebo daň z příjmů, vzniklé v souvislosti s pronájmem v zemi pobytu. Za tyto je odpovědný výhradně pronajímatel.

Dostupnost / Volné místo
Období, ve kterých je podle kalendáře obsazenosti možné pronajmout předmětný objekt, a tedy zprostředkovat odpovídající nabídku.

Holiday Home
Holiday Home označuje švýcarskou akciovou společnost Holiday Home AG se sídlem v Hinterbergstrasse 56, Cham, 6312 Steinhausen (Švýcarsko). Společnost nabízí a provozuje rezervační nástroje a Portál ke zprostředkování nabídek mezi nájemcem a pronajímatelem a je faktickým zprostředkovatelem mezi stranami pronájmu. Holiday Home je pověřena pronajímatelem, aby jeho jménem a na jeho účet vyhledávala nájemce a zprostředkovala uzavření nájemních smluv. Náklady na vyhledávání nese Holiday Home sama. Holiday Home není a nebude účastníkem nájemní smlouvy mezi nájemcem a pronajímatelem a nepřebírá žádnou odpovědnost, nebo jinou záruku/garanci za řádné plnění nájemní smlouvy ze strany nájemce či pronajímatele.

Informace o nájemci
Všechny informace, které se, v jakékoliv formě, týkají nájemce, který v objektu pronajímatele bydlel, bydlí nebo bude bydlet.

Inkaso
Veškeré kroky Holiday Home, které jsou potřebné k přijetí nájemného splatného nájemcem podle nájemní smlouvy, včetně nároků pronajímatele.

Kalendář obsazenosti
Pro pronajímatele a Holiday Home závazný kalendář obsazenosti v Portálu, který zobrazuje dostupnost nabídek zadanou pronajímatelem. Všechny záznamy v kalendáři obsazenosti a na navazujících webových stránkách/platformách jsou vždy online, a tudíž ihned zobrazeny. Nemohou být později revidovány. Za tímto účelem se pronajímatel zavazuje udržovat aktuální dostupnost v příslušném kalendáři obsazenosti, aby Holiday Home mohla na základě těchto údajů kdykoli zprostředkovat rezervace.

Kontrola kvality nabídek
Kontrola nabídek ze strany Holiday Home s cílem poskytnout pronajímateli doporučení ke zvýšení počtu rezervací. Kontrola kvality je v každém případě na dobrovolném základě a není součástí smluvních placených služeb společnosti Holiday Home.

Kontrola totožnosti
Právo Holiday Home, vyžádat si kdykoli od pronajímatele důkaz o jeho skutečné existenci resp. totožnosti, o existenci jeho objektu a/nebo práva s objektem nakládat.

Nabídky pronajímatele
Pronajímatelem zadané objekty v Portálu s ohledem na příslušná data, jako je popis objektu, dostupnost, netto ceny, obrázky atd. budou označeny jako nabídky pronajímatele nebo nabídky. Nájemce je oprávněn objednávat tyto nabídky na určitý termín prostřednictvím Holiday Home a uzavřít tak smlouvu s pronajímatelem. Holiday Home jedná jako zprostředkovatel jménem a na účet pronajímatele za dohodnutých podmínek.

Nájemce
Fyzická nebo právnická osoba, které je přenechán objekt k užívání v souladu s nabídkou pronajímatele po dohodnutou dobu proti zaplacení nájemného. Je smluvním partnerem pronajímatele.

Nájemné
Odměna, kterou dluží nájemce za poskytnutí objektu k užívání, včetně provizí pro příslušnou cestovní kancelář, daní (především DPH nebo daně z obratu), poplatků a veškerých nákladů Holiday Home, vzniklých v rámci zprostředkování. Netto ceny v nich obsažené přijme Holiday Home jménem pronajímatele a po provedení platby předá pronajímateli.

Neobsazení
Stav objektu, který během období neobsazení není využíván (obsazený) ani pronajímatelem, ani nájemcem nebo jinou třetí osobou, a to i v případě, že byla dříve k dispozici rezervace.

Netto ceny
Cena stanovená pronajímatelem za pobyt nájemce, kterou Holiday Home předá pronajímateli. K netto ceně přidá Holiday Home jeho, na trhu obvyklou, provizi a vytvoří tak výslednou nájemní cenu, kterou zaplatí nájemce.

Obchodní partner
Obchodní partneři Holiday Home, kteří také provozují webové stránky pro zprostředkování nabídek (např. TUI, Booking, Casamundo, Airbnb, HomeAway, Check24, cestovní kanceláře a mnoho dalších) a na jejichž webové stránky jsou nabídky pronajímatele zadané v Portálu, s pomocí Holiday Home, dodávány.

Objekt
Nemovitost (rekreační dům, byt, mobilní dům, stan, pokoje a jiná ubytovací zařízení pro dovolenou) nabízená pronajímatelem nájemci podle nabídky v Portálu na dohodnuté období proti zaplacení nájemného a předaná po rezervaci k užívání.

Odškodnění za efektivní neobsazenost
Možné nároky na náhradu škody pronajímateli, pokud nájemce nepřicestuje, dle, pro tento případ, platných podmínek.

Opce
Opce jsou nezávazné, bezplatné rezervace od nájemce, které jsou obvykle platné 1-2 dny. Vyprší automaticky nebo je z nich objednávka. Opce nejsou objednávky, pouze poptávky.

Platba na místě
„Platba na místě“ je za určitých podmínek možnost zaplacení netto ceny v eurech nájemcem pronajímateli při předání klíčů. V těchto případech není možná náhrada za zrušení pobytu.

Popis objektu
Všechna data pronajímatele v Portálu, která se vztahují k určitému objektu a z nich vzešlé nabídce. Holiday Home sestaví z údajů poskytnutých pronajímatelem v Portálu obsáhlý několikajazyčný popis, který může být sestaven různě, v závislosti na distribučním kanálu. Pro pronajímatele jsou relevantní pouze údaje, které sám poskytl v Portálu.

Portál
Síť pro pronajímatele a nájemce, kdykoli dostupná na adrese https://portal.HolidayHome.net, kterou Holiday Home poskytuje pronajímatelům, aby zadali své nabídky a k nim náležející objekty.

Potvrzovací e-mail
Automatický e-mail odeslaný, při každé změně a uložení údajů v nabídce, z Portálu pronajímateli na e-mailovou adresu, zadanou pronajímatelem. Tento e-mail bude také zaslán, pokud pronajímatel pověří zaměstnance Holiday Home, aby provedl změny. Odpovídající změna je pro pronajímatele závazná. Pronajímatel je povinen, uložit domény odesílatele Holiday Home na svém e-mailovém účtu jako „důvěryhodné“.

Prohlášení o ochraně dat
Prohlášení o ochraně dat je nedílnou součástí zprostředkovatelské smlouvy a jeho aktuální znění je k nahlédnutí na https://portal.HolidayHome.net. Popisuje, jak Holiday Home shromažďuje, používá, sdílí a ukládá osobní údaje pronajímatele a jaká práva a povinnosti má pronajímatel – kromě zveřejněných ustanovení – v souvislosti se zpracováním dat prostřednictvím Holiday Home.

Pronajímatel
Fyzická nebo právnická osoba disponující právy nezbytnými k pronájmu nemovitosti. Jediná smluvní strana, která je, v každém ohledu, výhradně odpovědná nájemci za smluvně dohodnuté ubytování. Je smluvní stranou podle této smlouvy.

Protokol o příjezdu a odjezdu
Protokol o příjezdu a odjezdu je dispozici v Portálu. Umožňuje pronajímateli předložit nájemci jednotný doklad při příjezdu a při odjezdu. Používáním tohoto dokumentu se snižuje možnost reklamací a mnohdy vylučuje dodatečné požadavky nájemců.

Provize
Odměna náležející Holiday Home za zprostředkovatelskou činnost.  Pronajímatel dluží provizi za uzavřenou nájemní smlouvu týkající se nájemce, přičemž její výše závisí na stávající netto ceně, směnném kurzu, daňovém zatížení a dalších faktorech.

Přihlášení (Login)
Proces přihlašování pronajímatele do Portálu pomocí uživatelského jména, které zná pouze on (e-mailová adresa nebo číslo partnera) a hesla pronajímatele. Pronajímatel sám musí dbát na to, aby nikdo nemohl použít jeho přihlašovací údaje. Je odpovědný za veškeré činnosti a jejich důsledky, které provádí při svém přihlášení.

Rezervace
Rezervace je závazné přijetí nabídky pronajímatele nájemcem s pomocí Holiday Home. Rezervace bude od nájemce společností Holiday Home přijata jménem a na účet pronajímatele a potvrzena dle podmínek zadaných pronajímatelem v Portálu. Zpětné potvrzení pronajímatelem není nutné.

Rezervační nástroj
Nástroj, který mají nájemci k dispozici pro online rezervace nabídek vytvořených pronajímatelem. Rezervační nástroj je kdykoli přístupný na adrese www.HolidayHome.net.

Smluvní ubytování
Shoda ubytování nájemce, v každém ohledu, s uzavřenou nájemní smlouvou a k tomu náležející nabídkou pronajímatele odpovídající jeho popisům a podmínkám v Portálu, v okamžiku objednání nájemcem.

Solidární odpovědnost
Pokud se hovoří o solidární odpovědnosti, znamená to, že každý dlužník (například každý pronajímatel u většího počtu pronajímatelů) ručí poškozenému za celé nároky nebo celou škodu. Poškozená strana má proto svobodnou volbu ohledně toho, kterého dlužníka nebo povinného náhradou chce obžalovat, resp. zda bude nárokovat všechny nebo jen některé. Nebo bude požadovat od každého náhradu všech škod nebo jejich části. Všichni věřitelé / povinní náhradou jsou tak dlouho zavázáni, dokud nebude zaplacena celá pohledávka.

Splatnost
Termín, od kterého může věřitel uplatnit pohledávku a dlužník ji musí splnit.

Správa objektu
Zahrnuje správu všech dat v Portálu ze strany pronajímatele, která souvisí s jeho nabídkami. Pronajímatel ručí Holiday Home a nájemci zejména za přesnost, aktuálnost a úplnost údajů.

Storno
Zrušení rezervace, tj. již uzavřené smlouvy o pronájmu, před začátkem dohodnutého pronájmu.

Všeobecné zprostředkovatelské podmínky (VOP) Holiday Home AG (dále „VOP“)
VOP tvoří, v jejich aktuální podobě, nedílnou součást této zprostředkovatelské smlouvy a jsou pro pronajímatele kdykoliv k nahlédnutí na https://portal.HolidayHome.net, a to i před každým přihlášením do systému (Login). Změny všeobecných podmínek ze strany pronajímatele nejsou možné a budou odmítnuty. Avšak kdykoli je může sdělit poradci jako návrhy.

Využívání Portálu
Všechny aktivity na Portálu, ke kterým dochází po přihlášení pronajímatele, až do jeho odhlášení.

Závady na stavu objektu
Jakákoli negativní odchylka objektu od smluvně dohodnuté nabídky, bez ohledu na příčinu.

Změny plnění / nedostatky v plnění
Veškeré odchylky během ubytování nájemce ve srovnání s nabídkou v době uzavření nájemní smlouvy (například náhrady, dodatečné služby nebo jiné změny smlouvy) musí pronajímatel projednat přímo s nájemcem – bez jakékoliv odpovědnosti/povinnosti spolupráce Holiday Home. Vyjádření jménem Holiday Home nejsou bez písemného potvrzení od Holiday Home dovolena.

Zprostředkovatel
Funkce Holiday Home, podle níž, jménem a na účet pronajímatele, nabízí a zprostředkovává jeho nabídky nájemcům prostřednictvím prodejních kanálů třetích stran a přitom uzavírá, jménem a na účet pronajímatele, odpovídající nájemní smlouvy, avšak nepřebírá žádnou záruku za bezchybnou ubytovací službu dle smlouvy o pronájmu. Výhradními smluvními partnery takto zprostředkovaných pronájmů jsou tedy stávající pronajímatelé a nájemci.

Část II – Všeobecné obchodní podmínky

Úvod
Pronajímatel pověřuje Holiday Home, jako zprostředkovatele, zprostředkováním nájemních smluv za provizi a zplnomocňuje Holiday Home, jménem a na účet pronajímatele, ke zprostředkování jeho nabídky za úhradu nájemného třetím osobám a k uzavření odpovídajících smluv jménem a na účet pronajímatele.

A) Platnost 

 1. Tyto VOP platí pro spolupráci mezi Holiday Home a pronajímatelem, především při používání Portálu. Každé použití Portálu znamená souhlas pronajímatele s VOP (k nahlédnutí na https://portal.HolidayHome.net) a s Prohlášením o ochraně dat, (k nahlédnutí na https://portal.HolidayHome.net), v jejich právě platné verzi.
 2. VOP tvoří nedílnou součást každé zprostředkovatelské smlouvy mezi Holiday Home a pronajímatelem. Podmínky pronajímatele, které jsou v rozporu nebo odlišné, jsou tímto výslovně vyloučeny, pokud neexistuje jiná písemná dohoda s Holiday Home. VOP platí i tehdy, pokud Holiday Home, v neznalosti nebo i se znalostí podmínek pronajímatele, které jsou v rozporu, provede bezvýhradně služby.
 3. VOP se vztahují nejen na zprostředkovatelskou smlouvu, pro kterou byly poprvé výslovně dohodnuty, ale také na následné smlouvy a všechny nabídky a/nebo další smlouvy uzavřené nezávisle na první smlouvě, i když nejsou uzavřeny s výslovným zahrnutím VOP.
 4. Změny VOP budou pronajímateli sděleny před přihlášením (Log-In) do Portálu výslovným upozorněním na seznámení se a souhlas s těmito změnami. Následujícím přihlášením (Log-In) pronajímatel s odpovídajícími změnami souhlasí.

B) Spravování nabídky a ručení pronajímatele 

 1. Pronajímatel může spravovat své nabídky v Portálu kdykoliv a samostatně. Portál nabízí pronajímateli veškeré možnosti přizpůsobit podmínky dle jeho přání. Pronajímatel ručí Holiday Home, jeho obchodním partnerům (třetí strany) a jeho nájemcům za všechna nastavení, kompletnost a aktualitu zadaných údajů. Pronajímatel se zavazuje provádět okamžitě změny týkající se nabídky nebo souvisejících dat v Portálu a k pravidelné kontrole údajů, což kromě úplnosti údajů zajistí zejména jejich neustálou aktuálnost.
 2. Holiday Home je oprávněna a má výhradní právo, zprostředkovat pro pronajímatele všechny nabídky ve všech termínech, nahlášených jako volné a jménem a na účet pronajímatele uzavřít, bez další spoluúčasti pronajímatele, příslušné smlouvy o pronájmu. Holiday Home není a nebude ani partner, ani jiný účastník smluvního vztahu mezi pronajímatelem a nájemcem.
 3. Pronajímatel je povinen zadat vlastní obsazení u Holiday Home v Portálu jako "obsazeno", aby se zabránilo pro pronajímatele zpoplatněnému dvojímu obsazení. Holiday Home nabídne, až do zadání vlastního obsazení pronajímatelem, jeho nabídku po celém světě, přičemž pronajímatel je zodpovědný za dostupnost jeho objektu dle kalendáře obsazenosti.
 4. V souladu s těmito podmínkami má pronajímatel volnost v zadávání vlastního obsazení a nepodléhá žádným omezením, pokud tato nebyla dohodnuta samostatně.
 5. Pokud pronajímatel poruší povinnost zadat vlastní obsazení, ručí vůči Holiday Home, jeho partnerům a nájemci za škody.

C) Nabídky

 1. Pronajímatel může zadávat své nabídky samostatně. Je osobně odpovědný za úplné, včasné, správné a pravdivé informace o příslušném objektu, obsazenosti, nákladech, dodatečných nákladech, příjezdové trase, okolí atd. Je odpovědný nájemci a Holiday Home za veškeré nesprávné a neúplné informace, a to i v případě, že Holiday Home objekt navštívil. To platí i v případě, že pronajímatel pověřil Holiday Home, aby jeho jménem změny v Portálu provedla.
 2. Pokud pronajímatel pověří třetí osobu nebo zaměstnance Holiday Home úpravou údajů v jeho nabídce na Portálu, je odpovídající změna platná teprve po obdržení potvrzujícího e-mailu od Portálu na e-mailovou adresu, kterou pronajímatel uvedl. Bez ohledu na to je pronajímatel vždy povinen každou změnu prověřit.
 3. Obrázky objektu poskytnuté pronajímatelem musí být aktuální a mohou být kdykoli aktualizovány. Pronajímatel uděluje Holiday Home bezplatné a neomezené právo k užívání všech údajů o objektech, zejména obrázků objektů, pro marketingové aktivity, k prezentaci nabídek na webových stránkách Holiday Home a webových stránkách jeho smluvních partnerů. V této souvislosti uděluje pronajímatel Holiday Home právo inzerovat a prezentovat jeho jménem jeho nabídku ve službách, jako jsou Mapy Google a další. Pronajímatel ujišťuje Holiday Home, že je oprávněným vlastníkem, veškerých údajů o objektu, s právem jejich užívání, uložených v Portálu (např. obrázky objektů) a je za to Holiday Home a jeho partnerům plně odpovědný.
 4. Holiday Home provádí v pravidelných intervalech dobrovolně, tzn. aniž by k tomu byla zavázána, kontrolu kvality nabídek pronajímatele v Portálu a navrhuje pronajímateli změny, za účelem získání více rezervací.
 5. Pronajímatel ručí Holiday Home, jeho smluvním partnerům a nájemci za popis jím zadaných nabídek v Portálu. Na základě tohoto popisu nabídne Holiday Home nabídku po celém světě, a jménem a na účet pronajímatele zprostředkuje odpovídající smlouvy o pronájmu. Všechny, dle tohoto popisu zprostředkované objednávky, musí být realizovány dle popisu platného v okamžiku objednání nájemcem. Pokud pronajímatel změní popis, platí toto pouze po případném online spuštění Holiday Home a pouze pro následné rezervace. Již zprostředkované rezervace musí být provedeny pronajímatelem za dříve přislíbených podmínek.
 6. Pronajímatel je povinen předat objekt nájemci v čistém, nepoškozeném a zejména provozuschopném stavu. Objekt musí být vhodný a vybavený pro počet osob udaný pronajímatelem. Předání nabídky příslušnému nájemci si pronajímatel nechá písemně potvrdit nájemcem na formuláři "Příjezdový a odjezdový protokol", poskytnutý Holiday Home online, aby se zabránilo budoucím stížnostem. V něm jsou stanoveny podmínky kauce, předání klíčů a předání objektu dle smlouvy. Tento "Příjezdový a odjezdový protokol" musí být na vyžádání zaslán Holiday Home v originále a podepsaný zákazníkem, aby bylo možné odmítnout eventuální reklamace.
 7. Při vracení objektu nájemcem doporučuje Holiday Home majiteli, aby nájemce svým podpisem na "Příjezdovém a odjezdovém protokolu" potvrdil řádné vrácení objektu a bezvadné ubytování. Pokud se této možnosti pronajímatel zřekne a nájemce později pronájem u Holiday Home reklamuje, je Holiday Home oprávněna účtovat paušální částku 50,00 € za řešení stížnosti. Uplatnění z toho vyplývajících škod (např. další náklady a výlohy) zůstává vyhrazeno.
 8. Dohody o změnách ve službách, náhradách, doplňkových službách nebo jiných změnách smlouvy s nájemcem během jeho pobytu v pronajatém objektu, musí pronajímatel řešit přímo s nájemcem. Holiday Home informuje, na požádání, nájemce, že během svého pobytu musí vyřešit všechny problémy přímo s pronajímatelem. Pronajímatel není oprávněn, učinit jménem Holiday Home žádné prohlášení nebo podniknout právní kroky. Holiday Home výslovně neodpovídá za chování nájemce v objektu, jeho spolucestujících nebo za škody způsobené domácími zvířaty.
 9. V případě prodeje objektu je pronajímatel povinen převést stávající smluvní vztah s Holiday Home se všemi právy a povinnostmi na svého právního nástupce a zejména zajistit, aby již potvrzené rezervace byly novým pronajímatelem naplněny. Pokud nedokáže tento důkaz poskytnout, je pronajímatel spoluodpovědný solidárně s novým pronajímatelem za následky vzešlé z této situace. Totéž platí při smrti pronajímatele: dědicové přistupují ke smlouvě jako smluvní strana a zavazují se ji plnit. Podpisem smlouvy o zprostředkování potvrzuje pronajímatel, že již přijal nezbytná opatření nebo podnikne okamžité kroky. Odpovídající důkaz o tom musí být poskytnut Holiday Home kdykoli předložením příslušných dokumentů.

D) Využívání portálu

 1. Aby měl pronajímatel, přístup k funkcím Portálu a mohl je využívat, musí být zaregistrován uživatelský účet. Pokud pronajímatel zaregistruje uživatelský účet pro právnickou osobu, zaručuje, že je oprávněn tak učinit. Pronajímatel ručí Holiday Home za správné, aktuální a úplné informace. Všechna data musí být vždy aktuální.
 2. Pronajímatel je výhradně zodpovědný za zajištění důvěrnosti a zabezpečení svých přihlášení (login) a přihlašovacích údajů.
 3. V případě ztráty, zneužití nebo jiného poškození registračních údajů je pronajímatel povinen okamžitě informovat Holiday Home.
 4. Pronajímatel je výhradně a osobně odpovědný za veškeré činnosti, ke kterým dochází prostřednictvím jeho účtu nebo v souvislosti s jeho uživatelským účtem.
 5. Holiday Home je oprávněna, avšak ne povinna, provádět kontroly totožnosti a může požadovat důkaz od pronajímatele, který prokazuje jeho totožnost, existenci nebo vlastnictví jeho objektu.

E) Reklamace nájemce

Pokud má nájemce během svého pobytu stížnosti týkající se pronajatého objektu pronajímatele, musí být pronajímatelem okamžitě vyřešeny. Reklamace po odjezdu nájemce musí být (bez ohledu na jejich oprávněnost) bezodkladně zpracovány a zodpovězeny (maximálně do 7 dní). Pokud na stížnost nájemce neodpoví pronajímatel ve výše uvedeném termínu, může Holiday Home stanovit náhradu k tíži pronajímatele. Další nároky Holiday Home na náhradu škody zůstávají nedotčeny. Pro ochranu ubytovatele Holiday Home doporučuje použití "Příjezdového a odjezdového protokolu", který je k dispozici na Portálu. Tyto protokoly téměř vždy zabraňují následným stížnostem.

F) Stornování objednávky nájemcem

 1. Holiday Home může pronajímateli vyplatit stornovací poplatky za následujících podmínek:
   • rezervace, která byla zrušena, byla učiněna nájemcem minimálně 8 týdnů před začátkem nájmu a potvrzena pronajímatelem;
   • zrušení bylo provedeno ve lhůtě kratší než 3 týdny před začátkem pronájmu;
   • Holiday Home obdržela od nájemce plnou nájemní cenu;
   • Nájemce nepožaduje od Holiday Home žádnou náhradu;
   • po zrušení byla nabídka v celém termínu pronájmu k dispozici Holiday Home, aby bylo možné zprostředkovat jinou rezervaci;
   • pro příslušnou rezervaci nebyla dohodnutá platební metoda "platba na místě";
   • pronajímatel písemně potvrdí, že nabídku nemohl pronajmout jiným způsobem;
 1. Nárok na stornopoplatky v každém případě odpadá, pokud není splněn jeden nebo více předpokladů z předchozího odstavce, nebo pokud pronajímatel obsadí jeho objekt v době stornování vlastními zákazníky. Pro uplatnění stornopoplatků musí pronajímatel zaslat Holiday Home písemné prohlášení prostřednictvím formuláře umístěného na Portálu, v němž ujistí, že ve stornovaném termínu nebyl jeho objekt obsazen, a to v 10denní lhůtě, počínaje prvním dnem po konci termínu nájmu. Pokud tuto lhůtu nedodrží, bude nárok na náhradu škody neodvolatelně zrušen.
 2. Výše náhrady může činit až 75 % netto ceny neobsazeného období. Výše náhrady se vypočítá na základě netto ceny za zrušené, skutečně neobsazené období pronájmu a vztahující se k čistým nákladům na ubytování.
 3. V případě nezaplacení stornovacích poplatků nájemcem může pronajímatel, na základě svobodného rozhodnutí, uplatnit stornopoplatky vůči nájemci sám.

G) Ceny a platby

 1. Holiday Home připočítává k netto cenám pronajímatele běžnou tržní provizi, čímž vypočítává cenu pronájmu.
 2. Netto ceny jsou určeny pronajímatelem bez provizí pro třetí strany. Výše provize Holiday Home je min. 20 % a je závislá na měně, dani, distribučním kanálu a poptávce a plně pokrývá náklady Holiday Home a jeho distributorů. Pokud je smluven způsob platby „na místě při předání klíčů“, účtuje Holiday Home svou provizi nájemci při potvrzení rezervace. Odškodnění ve smyslu předchozího odstavce (písmeno F) pro pronajímatele pak ale není možné.

H) Daně

Pronajímatel je sám odpovědný za vykázání a odvedení DPH, daně z obratu, daně za ubytování, turistické nebo jiné návštěvnické daně nebo daně z příjmu ("daně") vyplývající z pronájmu a za jejich zahrnutí do ceny pronájmu. Holiday nezodpovídá, pokud je to zákonně přípustné, za vybírání, ani za přihlášení nebo vyúčtování daní.

I) Ochrana klienta a uživatelská práva

 1. Pronajímatel není oprávněn – kromě plnění nájemní smlouvy zprostředkované Holiday Home – uzavírat smluvní vztahy se zákazníkem a obcházet tak Holiday Home.
 2. Bez souhlasu Holiday Home není pronajímatel oprávněn využívat nebo předávat třetím osobám nová data vygenerovaná Holiday Home z jeho informací, které dal k dispozici na Portál (např. upravené obrázky, vytvořené překlady nebo obohacený popis objektu).
 3. V případě porušení povinností uvedených ve výše uvedených odstavcích 1 až 2 je Holiday Home oprávněna požadovat náhradu škody od pronajímatele.

J) Ručení

 1. Za veškeré škody vyplývající z porušení nebo jinak související s nájemní smlouvou a /nebo zprostředkovatelskou smlouvou včetně mimosmluvního ručení, zejména nedání objektu k dispozici nebo vadný stav objektu, ručí nájemci nebo jiné třetí osobě – pokud je to zákonně přípustné – výlučně pronajímatel. Totéž platí pro nároky v souvislosti se špatnou správou objektu v Portálu pronajímatelem.
 2. Dále Holiday Home nezodpovídá ani za platbu, ani jiné plnění povinností a závazků nájemce, obzvláště z nájemní smlouvy. Kromě toho, a pokud je to zákonně přípustné, se nevztahuje odpovědnost společnosti Holiday Home na přímé nebo nepřímé škody, náklady, ztráty nebo závazky, které mohou vzniknout z přístupu nebo používání Portálu. V tomto rozsahu Holiday Home zejména nezodpovídá za:
  1. jakékoli ztráty (především dat) a škody způsobené škodlivým software,
  2. úspěšné zprostředkování,
  3. solventnost nájemce,
  4. za bezproblémový přístup na Portál.

K) Odškodnění

Pronajímatel musí v plném rozsahu oprostit Holiday Home a všechny jeho obchodní partnery a jejich stávající zaměstnance od veškerých nároků, škod a výdajů jakéhokoli druhu, které Holiday Home vznikají:

 1. prostřednictvím obsahu nebo materiálů umístěných po přihlášení pronajímatele na Portál;
 2. používáním Portálu po přihlášení pronajímatelem;
 3. porušením zprostředkovatelské smlouvy (vč. VOP) nebo nájemní smlouvy pronajímatelem nebo;
 4. pobytu nájemce v lokalitách pronajímatele

nebo jsou s ním přímo nebo nepřímo spojeny.

L) Korespondence, ochrana údajů a právo změny 

 1. Prohlášení pronajímatele platí za doručené odesláním a přijetím na Holiday Home AG, Hinterbergstrasse 56, CH-6312 Steinhausen (Švýcarsko). Pro veškerá prohlášení je rozhodující den jejich doručení Holiday Home. E-mailová prohlášení se považují za doručená pouze po výslovném písemném potvrzení o přijetí ze strany Holiday Home.
 2. Tyto VOP nahrazují všechny předchozí VOP. Holiday Home je oprávněna tyto VOP a Prohlášení o ochraně dat kdykoliv, zejména dle situace na trhu nebo konkurenčního prostředí a/nebo právní situace, jednostranně upravit.
 3. Obě strany se zavazují, že budou dodržovat veškerá platná právní ustanovení, zejména ustanovení o ochraně údajů. Především není pronajímatel oprávněn používat či předávat dále údaje o zákaznících nad rámec nezbytného použití v souvislosti s rezervovaným ubytováním. Použitím Portálu vyjadřuje pronajímatel souhlas s veškerými podmínkami Prohlášení o ochraně dat, které je kdykoliv k nahlédnutí na https://portal.HolidayHome.net.

M) Volba práva a sídlo soudu

 1. Veškeré spory vyplývající z nebo v souvislosti s těmito VOP jsou, v rozsahu povoleném zákonem, výlučně předmětem švýcarského hmotného práva, s výjimkou ustanovení o konfliktu právních předpisů a ustanovení Úmluvy OSN o prodeji (CISG / Vídeňské obchodní právo).
 2. Jako sídlo soudu jsou dojednány řádné soudy v kantonu Zug ve Švýcarsku. Kromě toho může Holiday Home, nikoliv však pronajímatel, žalovat pronajímatele v místě jeho obecného soudu (místa bydliště nebo firemního sídla).

N) Salvátorská klauzule

 1. V případě, že by některé ustanovení VOP bylo neúčinné, nedefinovatelné nebo neproveditelné, nemá to vliv na platnost zprostředkovatelské smlouvy a těchto VOP. Neúčinné nebo nevymahatelné ustanovení se nahradí účinným a vynutitelným ustanovením podle jeho významu.
 2. V případě pochybností a nesrovnalostí s překlady platí německá verze VOP, nikoliv překlad.

 

Holiday Home AG | Stand: 2020